Algemene Voorwaarden

kennisNL is een activiteit van KennisZaken en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74912798.

artikel 1 Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen kennisNL, hierna te noemen: ‘Gebruiker’, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en directie van Gebruiker.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- , verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Alleen aanvragen via onze website www.kennisnl.nl dan wel schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvragen dienen gedaan te worden door gebruik te maken van daartoe bestemde e-formulieren of voorbedrukte formulieren, en gedaan door een daartoe bevoegde functionaris, in dienst zijnde bij Opdrachtgever. Voor zover hiervan in deze Algemene Voorwaarden niet wordt afgeweken, geeft kennisNL in de offerte een gespecificeerde opgave van de door Opdrachtgever verschuldigde kosten en van de eventueel ten behoeve van Opdrachtgever door kennisNL te maken overige kosten. Op toezeggingen gedaan door werknemers van kennisNL of door deze ingeschakelde derden kan Opdrachtgever slechts een beroep doen indien zij door kennisNL zelf schriftelijk zijn bevestigd.

artikel 3 Opdracht; uitvoering; levering; wijziging overeenkomst; risico; prijzen; reclame

1. kennisNL is pas eerst gebonden nadat zij de opdracht per e-mail en/of schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. De overeenkomst tussen kennisNL en Opdrachtgever komt tot stand door het ondertekenen en insturen van de daartoe bestemde offerte/opdrachtbevestiging. De offerte/opdrachtbevestiging dient te zijn voorzien van een handtekening van een daartoe bevoegde functionaris, in dienst zijnde bij het aanvragende bedrijf of instelling. Het formulier kan per post of e-mail naar kennisNL gezonden worden.

2. De opdrachtbevestiging omvat een opgave van te verrichten diensten, kosten en eventuele overige bepalingen. Indien op verzoek van de wederpartij wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst worden uitgevoerd, zal daarvoor een meerprijs/minderprijs aan haar in rekening worden gebracht op basis van de op het moment van uitvoering door kennisNL gehanteerde tarieven. Indien de overeengekomen werkzaamheden niet door Opdrachtgever worden afgenomen, is Opdrachtgever aan kennisNL 25% van de geoffreerde kosten verschuldigd over de niet-afgenomen werkzaamheden.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

6. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. De reguliere wijze van uitvoering is vastgelegd in de door kennisNL gehanteerde en vastgelegde werkprocedures. Met kennisNL overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. kennisNL is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen met het recht voor die gedeelten te factureren. Levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, per koerier e.d. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd. Bij afwijken hiervan zal kennisNL in onderling overleg met de opdrachtgever bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd. kennisNL is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met wensen van Opdrachtgever wordt rekening gehouden voor zover wij zulks verantwoord achten.

8. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan.

12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

13. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

14. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

15. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

16. Indien Gebruiker met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

17. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij i) Gebruiker alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, dit in geval de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet, ii) indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden, iii)  bij levering van een zaak bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

18. Alle door kennisNL opgegeven prijzen in opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving, worden uitdrukkelijk voorbehouden.

19. Indien Opdrachtgever constateert dat kennisNL in de uitvoering van haar dienstverlening is tekortgeschoten dient deze dit binnen 30 dagen na afronding van de opdracht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. kennisNL zal in voorkomende gevallen door Opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen danwel op een andere wijze te compenseren. Eventuele reclames met betrekking tot de door kennisNL gezonden facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De wederpartij, die binnen deze termijn geen reclame heeft ingediend, wordt geacht akkoord te gaan met de factuur. Een reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.

artikel 4 Opschorting, niet nakoming, ontbinding en tussentijdse opzegging overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

10. Bij niet komen opdagen bij een afspraak op locatie Opdrachtgever dan wel elders, verplicht Opdrachtgever zich 100% van de gemaakte reis-, verblijf- en overige kosten te betalen. In dergelijke gevallen wordt het gangbare tarief per km, af Amsterdam v.v., gehanteerd als vergoeding voor gemaakte kosten. Tenzij tijdig afgezegd of in geval van overmacht.

artikel 5 Overmacht

1. Indien de behoorlijke nakoming door kennisNL ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van kennisNL komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, Gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Ontbinding van de overeenkomst laat de gelding tussen partijen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Niet voor rekening van kennisNL komen ondermeer beperkende overheidsvoorschriften, werkstaking, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oproer en oorlogen/of oorlogsdreiging. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijkis nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsrecht, voorbehoud en auteursrecht

1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Gebruiker geleverde mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze tebezwaren.

3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

5. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, databankrecht of andere rechten van intellectueel  eigendom berusten op door kennisNL ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft kennisNL houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

artikel 8 Aansprakelijkheid

1. kennisNL is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschillen in of tussen offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van kennisNL als bindend.

artikel 9 Vrijwaring

1. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht kennisNL te vrijwaren voor alle aanspraken van Opdrachtgever of derden tot schadevergoeding jegens ons terzake van uitvoering van de overeenkomst (levering, verrichting van werkzaamheden of diensten etc.), uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien. Adviezen worden door kennisNL naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haarverrichte diensten.

2. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

artikel 10 Verplichtingen

Met kennisNL gesloten overeenkomsten leiden doorgaans voor kennisNL tot een inspanningsverplichting, waarbij kennisNL gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van kennisNL verlangd kan worden. Als kennisNL voor de uitvoering van een met kennisNL gesloten overeenkomst derden inschakelt, is kennisNL gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als Opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. Voor zover kennisNL voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door Opdrachtgever, is kennisNL uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.

artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een geheel of gedeeltelijk aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, zullen voor zover de wet zulks toelaat met uitsluiting van elke andere rechterlijke of arbitrale instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen kennisNL en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

artikel 12 n.v.t.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar (pdf format) en in te zien op de website van kennisNL.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van derechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

artikel 14 Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met kennisNL wordt toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens gebruikt worden om opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen via post, telefoon of email. De persoonsgegevens zal kennisNL uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. kennisNL zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Opdrachtgever kan op ieder moment eigen gegevens opvragen en verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen.

artikel 15 Geheimhouding

kennisNL en de door haar ingezette derden verplichten zich met betrekking tot de uit te voeren opdrachten tot geheimhouding ten opzichte van alle gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de opdracht wordt kennis genomen.

artikel 16 Tekst

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Samenvattend: kennisNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of anderszins als gevolg van haar dienstverlening en/of die van derden. kennisNL verplicht zich tot geheimhouding inzake informatie met betrekking tot kenniszoekers.

Opgesteld 17 december 2018.

Zie voor meer informatie onder voorwaarden