Veelgestelde vragen

Wat is de meerwaarde van kennisNL voor kennisvragers?
Met behulp van het zoekscherm kunnen ondernemers gemakkelijk een keuze maken uit 1000-den kennisdossiers; dit op basis van enkele keuzeopties. Zonodig adviseert een consultant de ondernemer op diens locatie. Daarnaast regelt kennisNL een introductie bij de kennisaanbieder en biedt de ondernemer zonodig begeleiding. kennisNL toetst zo goed als mogelijk de kwaliteit van aangeboden diensten en competenties van de kennisaanbieder. Dit alles op grond van de relevante vraagstelling. Als meerwaarde noemen wij: unieke mogelijkheid om middels een gebruiksvriendelijke interface actuele kennis en expertise te vinden; kosteloze online dienstverlening.
Wat is de meerwaarde van kennisNL voor kennisaanbieders?
kennisNL scout, promoot en vermarkt kennis en expertise van derden. Wij onderhouden op brancheniveau contacten met het bedrijfsleven en andere instellingen. Wij weten uit de praktijk dat de uitvoering van marketingactiviteiten een substantieel percentage van de werktijd kost en een flink budget opeist.
Een ander aspect is de zeefwerking die kennisNL verricht ten behoeve van kennisaanbieders.
Aan het begin van elk traject wordt de intentie van de kennisvrager zo goed als mogelijk ingeschat zodat niet onnodig een introductie-consult behoeft te worden gearrangeerd. Als meerwaarde noemen wij: selectieve promoting en voorselectie kennisvragers, alsmede een kostenbesparende service.
Is kennisNL een onpartijdige en onafhankelijke partij?
kennisNL is een intermediaire partij en positioneert zich tussen kennisvragers en kennisaanbieders.
Wij streven primair een optimale oplossing voor onze clienten na en stellen ons onpartijdig op. Wij ontvangen geen subsidie. Onze inkomsten worden voornamelijk gegenereerd uit advertentie- en promotieactiviteiten.
Wat zijn kennisdossiers?
Kennisdossiers bevatten informatie over toegepast onderzoek, adviesdiensten en opleidingen. Deze worden aangeboden door organisaties zoals universiteiten, researchinstellingen, adviesbureaus, opleidingsinstituten, bedrijven en andere instellingen. Elk kennisdossier omvat een nummer, titel, een compacte omschrijving en trefwoorden van de aangeboden kennis.
Welke informatie bevat onze kennisbank?
Onze kennisbank omvat registers met daarin opgenomen informatie over kennisorganisaties, experts en kennis-intensieve bedrijven. Wij bieden daarmee bedrijven en professionals 1000-den dossiers met informatie over state-of-the-art toegepast onderzoek, best practices, innovaties, opleidingen en trainingen. De in de dossiers vermelde kennis en expertise worden aangeboden door in Nederland gevestigde researchinstituten, universiteiten, hogescholen, roc’s, adviesbureaus en cursusbedrijven.
Hoe is onze aanpak?
Wij richten ons op het promoten van kennis en expertise met als doel het kennispotentieel van bedrijven en instellingen te verbeteren. Onze website bevat een interface waarmee bedrijven en instellingen op eenvoudige wijze kennis en expertise kunnen vinden. Deze worden in de vorm van kennisdossiers aangeboden door in Nederland gevestigde kennis-intensieve bedrijven en instellingen en individuele deskundigen. Kennisvragers worden zo nodig persoonlijk op locatie geadviseerd respectievelijk geïntroduceerd bij de betreffende kennisaanbieder.
Wie zijn onze klanten?
Tot onze klanten rekenen wij bedrijven, instellingen en overheden.
Wij werken bij voorkeur met bedrijven en instellingen die kennis en expertise als strategisch belangrijke activa beschouwen en deze zien als een belangrijke basis voor innovatie. Onze clienten zijn werkzaam in alle branches.
Hoe zoek ik een dossier?
Voor het zoeken van dossiers kan gebruik gemaakt worden van de interface op de homepage. Er kan op expertise, op doelgroep en/of met een of meerdere trefwoorden gezocht worden. Zo kan er een keuze gemaakt worden uit 22 kennisgebieden en meer dan 500 kennisdomeinen. Op doelgroep kan een keuze gemaakt worden uit 9 sectoren en meer dan 50 bedrijfstakken.
Na aanklikken van de knop ‘zoeken’ verschijnen er titels van beschikbare dossiers op het scherm. Bij aanklikken van het dossiernummer of titel verschijnt de inhoud van het dossier.
Hoe kan ik aanvullende informatie over een dossier aanvragen?
Op het scherm met daarop de inhoud van het geselecteerde dossier verschijnt na aanklikken van de knop ‘contact’ een formulier. Voor elk geselecteerd dossier dient voor het aanvragen van meer informatie een formulier ingevuld te worden. Na ontvangst van het formulier wordt door kennisNL telefonisch of per e-mail contact gezocht met de vermelde contactpersoon.
Hoe vraag ik een vrijblijvend gesprek met de kennisaanbieder aan?
Na overleg met kennisNL wordt een vrijblijvend gesprek met de betreffende kennisaanbieder gearrangeerd. De kennisvrager wordt geintroduceerd en begeleid door onze consultant. Voor introductie en begeleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
Ik wil mij eerst orienteren. Hoe vraag ik een persoonlijk consult aan?
Naast kennisneming van de inhoud van het dossier kan de kennisvrager ook een consult aanvragen.
Dit consult is bedoeld om samen met de ondernemer bepaalde kennis of expertise aan de ondernemingsstrategie of innovatieproject te toetsen en zo nodig andere ins and outs te bespreken. Voor dit consult wordt maximaal 2 uur gereserveerd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Welke dossiers worden niet geaccepteerd?
Dossiers met een onwettige, obscene, politieke, illegale of discriminerende strekking worden geweerd.
Hoe kan ik een dossier laten opnemen in de kennisbank?
Als u kennis of expertise middels onze website wilt promoten en vermarkten, klik dan op ‘kennis vermarkten’ (link ‘kennis vermarkten’ staat vermeld in de footer) en lees ook de voorwaarden.
Hoe kom ik als kennisaanbieder in contact met een kennisvrager?
Bij gebleken belangstelling voor een dossier wordt direct contact opgenomen met de betreffende kennisaanbieder. Na akkoord van de kennisaanbieder en na ontvangst van de ingevulde Overeenkomst Kennisbemiddeling wordt de identiteit van de kenniszoeker vrijgegeven. Vervolgens wordt door kennisNL een orienterend gesprek gearrangeerd op locatie kennisaanbieder of locatie kennisvrager danwel direct doorverwezen. De kennisvrager wordt, naar behoefte, door onze consultant geintroduceerd en begeleid. Daarmee is het matchmaking traject voor kennisNL in principe afgerond.
Kan de inhoud van een dossier gewijzigd worden?
De kennisaanbieder kan de inhoud van een dossier tussentijds wijzigen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Kan een dossier tussentijds verwijderd worden?
De kennisaanbieder kan een dossier tussentijds terug trekken.Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Welke privacy-maatregelen neemt kennisNL in acht?
kennisNL hecht grote waarde aan de privacy van haar clienten en kennispartners. Klantgegevens worden niet zonder toestemming van de betrokkene beschikbaar gesteld aan derden. Zie voor meer informatie onder privacy statement en disclaimer.
Idee, suggestie of klacht?
Gebruik het contactformulier en vul dit volledig in. Zo nodig wordt contact opgenomen.