Privacy statement

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook bekend als de General Data Protection Regulation, in werking getreden. Deze verordening heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens.

kennisNL is een online matchmaking service. Een intermediaire organisatie tussen kennisaanbieders en kennisvragers. Wij scouten, promoten en vermarkten aangeleverde kennisdiensten van derden.

kennisNL is een activiteit van KennisZaken en deze laatste is de verwerkingsverantwoordelijke voor kennisnl.nl. Onze contactgegevens zijn: Postbus 368, 1380 AJ, Weesp. Als u meer informatie omtrent gegevensverwerking wenst, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking via: knloffice@xs4all.nl.

kennisNL is van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd bewaard.

kennisNL houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij benadrukken dat geen enkele informatie met betrekking tot organisaties en/of personen zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking gesteld wordt. Voor rapportages naar buiten omtrent onze eigen bedrijfsactiviteiten wordt zo veel als praktisch mogelijk is gebruik gemaakt van geanonimiseerde informatie.

kennisNL verkrijgt, verwerkt en bewaart informatie over kennisdiensten van derden (kennisaanbieders) voor een langere termijn. Deze informatie is voornamelijk afkomstig van kennis-gerelateerde organisaties als universiteiten, hogescholen, researchinstituten, adviesbureaus en opleidingsinstituten. Daarnaast verkrijgt kennisNL via de website www.kennisnl.nl informatie van cliënten (kennisvragers). Informatie van laatstgenoemde categorie wordt na verwerking bewaard in een (digitaal) archief gedurende een termijn van 3-5 jaar. Dit uitsluitend ten behoeve van de eigen marketingactiviteiten. Hierna wordt deze informatie wegens veroudering vernietigd.

Bij de verkrijging, verwerking en bewaring van informatie houdt kennisNL zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Alle informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, wordt zorgvuldig beveiligd. Daarbij wordt duidelijk middels de privacy statement vermeld dat voor welke doeleinden we persoonsgegevens al of niet gebruiken. Er worden uitsluitend die persoonsgegevens gevraagd die uitsluitend benodigd zijn voor legitieme doeleinden: voor het leveren van een kwalitatief goede service en communicatie. Daartoe wordt gebruik gemaakt van verplicht in te vullen velden.

Voor gebruik van onze diensten dienen voor verschillende doeleinden formulieren ingevuld te worden. Dit heeft zowel betrekking voor  kennisaanbieders als kennisvragers.

kennisNL verzamelt verschillende soorten gegevens wanneer gebruik gemaakt wordt van www.kennisnl.nl: +Gegevens bedrijven (naam, adres, woonplaats, domeinnaam, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, expertise) +Gegevens personen (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, functienaam, expertise) +Orderinformatie (datum, orderbedrag, omschrijving opdracht, KvK-nummer, BTW-nummer) +Marketinginformatie m.b.t. scouting- en promotingactiviteiten (e-mailadres, expertise, aan-/afmelding nieuwsbrief) +Interactiegegevens (contacten met klantenservice en overige correspondentie, social media Twitter, LinkedIn en YouTube) +Online identificatie- en surfgegevens (IP-adres, cookies, surfgedrag binnen kennisnl.nl) +Geanonimiseerde informatie op onze website

Wij verzamelen en verwerken bedrijfs- en persoonsgegevens om onze bedrijfs-gerelateerde transacties voor te bereiden, uit te voeren en af te ronden. Daarnaast vinden dergelijke werkzaamheden plaats ten behoeve van belastingheffing en andere plichten m.b.t. de wettelijke vereisten. Alle klant-gerelateerde gegevens worden digitaal verwerkt, bewerkt en vervolgens opgeslagen in databases. Met uitzondering van formele contracten en andere van belang zijnde zaken worden alle aanwezige papieren informatiedragers direct na verwerking versnipperd.

Algemeen geldt binnen onze organisatie de regel dat persoonsgegevens nooit en op geen enkele wijze ter beschikking worden gesteld van derden. Slechts in het kader van ons bedrijfsproces, en na vooroverleg en met toestemming van betrokken klant of relatie, delen wij in voorkomende gevallen informatie met derden.

Alle documenten en digitale data worden afdoende bewaard en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Onze internetverbindingen zijn, zo goed als technisch mogelijk is, beveiligd.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en social media van derden die door middel van internetlinks met onze website zijn verbonden.

Op elk gewenst moment kunnen zakelijke relaties verzoeken om toegang tot, rectificatie of verwijdering van eigen persoonsgegevens dan wel bezwaar maken tegen direct marketing acties of anderszins. Daarnaast kunnen relaties aangeven om verzameling en/of verwerking van persoonsgegevens te beperken. Na verificatie van de identiteit van betrokken persoon/personen is het mogelijk inzicht te verkrijgen in al datgene wat in ons informatiesysteem opgeslagen wordt. Deze informatie kan zowel geprint als in pdf formaat aangeboden worden.

kennisNL behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is zinvol om de inhoud van deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Klachten inzake alle aspecten m.b.t. bedrijfs- en/of persoonsgegevens kunnen ingediend worden bij de directie van KennisZaken. Office: Postbus 368, 1380 AJ Weesp. Er worden uitsluitend schriftelijke klachten in behandeling genomen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 augustus 2019.