Voorwaarden kennisaanbieders

Kennisaanbieders kunnen onder de volgende voorwaarden gebruik maken van onze diensten:

– voor het promoten en vermarkten van kennis, technologie en/of expertise kunnen kennisaanbieders meerdere dossiers aanleveren

– de inhoud van een dossier mag zowel in Nederlandse als Engelse taal of in beide talen

– er dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van onze standaard e-formulieren

– het is niet toegestaan namen, telefoonnummers, e-mail adressen, domeinnamen, logo’s e.d. in de dossiers te vermelden, tenzij anders overeengekomen

– plaatsing van reclame-items geldt voor een termijn van 12 maanden

– plaatsing van reclame-items vindt eerst plaats na betaling factuur

– uploading van nieuw aangeleverde dossiers vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen

– kennisNL behoudt zich het recht voor om de tekstuele inhoud van het dossier te wijzigen dan wel aan te passen

– kennisNL kan in alle gevallen de plaatsing van dossiers weigeren, dit zonder opgave van redenen

– kennisNL verwijst kennisvrager door c.q. introduceert deze pas nadat de intentie van deze als zinvol beoordeeld kan worden en na akkoord van de kennisaanbieder, tenzij anders overeengekomen

– van de kennisaanbieder wordt verwacht dat deze kennisvragers zonder kosten een oriënterend consult aanbiedt

– kennisaanbieder is bereid kennisNL voor geleverde diensten een fee te betalen als vergoeding voor promoting en vermarkting van een kennisdossier; kennisaanbieder verkrijgt de gegevens van de prospect eerst na ondertekening van Aanhangsel Voorwaarden Overeenkomst Kennisbemiddeling en overmaking van de overeengekomen fee, tenzij anders overeengekomen; zie voor meer informatie onder kennis promoten

– kennisaanbieder voorziet kennisNL zo nodig van alle relevante informatie met betrekking tot de voortgang van het advies-/onderzoekstraject, tenzij anders overeengekomen

– na uitvoering van een opdracht wordt de opdrachtgever zo nodig om een evaluatie van het advies-/onderzoekstraject gevraagd

– kennisaanbieder sluit zelf en voor eigen rekening en risico een overeenkomst met de kennisvrager

– onze Algemene Voorwaarden, Overeenkomst Kennisbemiddeling en Aanhangsel Voorwaarden Overeenkomst Kennisbemiddeling zijn van toepassing. Deze zijn opvraagbaar.

Aansprakelijkheid

kennisNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of anderszins als gevolg van haar dienstverlening en/of die van derden. kennisNL verplicht zich tot geheimhouding inzake informatie met betrekking tot kennisaanbieders

Zie voor meer informatie onder voorwaarden