Voorwaarden kennisaanbieders

Kennisaanbieders kunnen onder de volgende voorwaarden gebruik maken van onze diensten:

– voor het promoten en vermarkten van kennis, technologie en/of expertise kunnen kennisaanbieders meerdere dossiers aanleveren

– de inhoud van een dossier mag zowel in Nederlandse als Engelse taal of in beide talen

– er dient uitsluitend gebruik gemaakt te worden van onze standaard e-formulieren

– het is niet toegestaan namen, telefoonnummers, e-mail adressen, domeinnamen, logo’s e.d. in de dossiers te vermelden, tenzij anders overeengekomen

– plaatsing van reclame-items geldt voor een termijn van 12 maanden

– plaatsing van reclame-items vindt eerst plaats na betaling factuur

– uploading van nieuw aangeleverde dossiers vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen

– kennisNL behoudt zich het recht voor om de tekstuele inhoud van het dossier te wijzigen dan wel aan te passen

– kennisNL kan in alle gevallen de plaatsing van dossiers weigeren, dit zonder opgave van redenen

– kennisNL verwijst kennisvrager door c.q. introduceert deze pas nadat de intentie van deze als zinvol beoordeeld kan worden en na akkoord van de kennisaanbieder, tenzij anders overeengekomen

– van de kennisaanbieder wordt verwacht dat deze kennisvragers zonder kosten een oriënterend consult aanbiedt

– kennisaanbieder is bereid kennisNL voor geleverde diensten een fee te betalen als vergoeding voor promoting en vermarkting van een kennisdossier; kennisaanbieder verkrijgt de gegevens van de prospect eerst na ondertekening van Aanhangsel Voorwaarden Overeenkomst Kennisbemiddeling en overmaking van de overeengekomen fee, tenzij anders overeengekomen; zie voor meer informatie onder kennis promoten

– kennisaanbieder voorziet kennisNL zo nodig van alle relevante informatie met betrekking tot de voortgang van het advies-/onderzoekstraject, tenzij anders overeengekomen

– na uitvoering van een opdracht wordt de opdrachtgever zo nodig om een evaluatie van het advies-/onderzoekstraject gevraagd

– kennisaanbieder sluit zelf en voor eigen rekening en risico een overeenkomst met de kennisvrager

– onze Algemene Voorwaarden, Overeenkomst Kennisbemiddeling en Aanhangsel Voorwaarden Overeenkomst Kennisbemiddeling zijn van toepassing; (voorbeeld Overeenkomst Kennisbemiddeling en Aanhangsel Voorwaarden Overeenkomst Kennisbemiddeling zijn opvraagbaar)

Aansprakelijkheid

kennisNL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of anderszins als gevolg van haar dienstverlening en/of die van derden. kennisNL verplicht zich tot geheimhouding inzake informatie met betrekking tot kennisaanbieders

Zie voor meer informatie onder voorwaarden