Overheid vastgoed

Gemeente, Provincie en Rijksoverheid spelen een belangrijke rol bij herontwikkeling, ontwerp en realisatie, beheer en exploitatie van vastgoed. Wet- en regelgeving op nationaal én Europees niveau kunnen uw bewegingsruimte beperken, maar kunnen nadrukkelijk ook kansen bieden. Met name bij locatie- en gebiedsontwikkelingen is het van belang om in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te verkrijgen omtrent mogelijke publiekrechtelijke valkuilen en kansen. Deze valkuilen en kansen zijn te vinden in: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Crisis- en herstelwet; Wet ruimtelijke ordening; Wet milieubeheer; Woningwet; Wet voorkeursrecht gemeenten; Onteigeningswet; Besluit aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten; EG-Verdrag en Richtlijnen; Gemeentelijke verordeningen, zoals de leges- en precarioverordening, leidingenverordening.
Wij helpen u graag bij de identificatie van valkuilen en kansen en het benutten van de geldende wetten en regels. Wij kunnen u bijstaan bij de voorbereiding en totstandkoming van bestemmingswijzigingen, projectafwijkingsbesluiten en omgevingsvergunningen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »